Bas Mera Mahi Salle Ala | Hafiz Muhammad Tahir Qadri

Bas Mera Mahi Salle Ala | Hafiz Muhammad Tahir Qadri

Bas Mera Mahi Salle Ala | Hafiz Muhammad Tahir Qadri
: :

Bas mera mahi Salle ‘Ala
Main kuchh bhi nahin main kuchh bhi nahin

Rahmat-e-‘Alam bankar aaya
Donon jahan par unka saya

Malik-e-kul mahboob-e-khuda
Main kuchh bhi nahin main kuchh bhi nahin

Bas mera mahi Salle ‘Ala
Bas mera mahi Salle ‘Ala

Taha Yaseen aur Muzammil
Shah-e-madina Ahmed mursal

Shafi-o-Nafi roz-e-jaza
Main kuchh bhi nahin main kuchh bhi nahin

Bas mera mahi Salle ‘Ala
Bas mera mahi Salle ‘Ala

Dono ‘aalam sadqah jinka
Subh-o-sham hai charcha jinka

Wird-e-malayek salle ‘ala
Main kuchh bhi nahin main kuchh bhi nahin

Bas mera mahi Salle ‘Ala
Bas mera mahi Salle ‘Ala

Arsh pe aane jane wale
Rahmat-e-alam haq ke ujale

Wo mahaboob-e-rab-e-ula
Main kuchh bhi nahin main kuchh bhi nahin

Bas mera mahi Salle ‘Ala
Bas mera mahi Salle ‘Ala

Unke karam ki baat hai aasi
Rab ka karam aur duniya razi

Wo hai makhzan-e-joodo sakha
Main kuchh bhi nahin main kuchh bhi nahin

Bas mera mahi Salle ‘Ala
Bas mera mahi Salle ‘Ala