The Way of Tears | Muhammad Al Muqit

The Way of Tears | Muhammad Al Muqit

The Way of Tears | Muhammad Al Muqit
: :

Sabil addmua’ sabil murih
Tanahahad aya sahi kai tastarih

Wa bussad du’a al khafi yas sarih
Yas’ak alfaza urraheeb ulfasih

Fabillahi kam tastatibb ul quruh
Wa yabrau jurh ulkaseer iljarih

Wa yanshatu zakas saqeem ul’aleel
Wa qad kana bissuqmi dahrun tarih

Tuqal ul’isar ul’izamu bihi
Wa yaghd ulawa kakabshin zabih

Bi zikr ilahi tatib ulhayat
Tusarru asarira wajhin sabih

Sabil addmua’ sabil murih
Tanahahad aya sahi kai tastarih

Tanah aya huznu wajur fuaadan
Tawakkal bijiddin bi’azmin fasih

Fainni ‘alimtu biannaka najwa
Wa lubsu khabisin muzillin qabih

Tabakhtar tarajjal bisautin wakhilin
Famalaka fil arzi darbun sahih

Ilallahi ‘udna wa billahi luzna
Liutwa zamanun baisun shahih

Sabil addmwe sabil murih
Tanahahad aya sahi kai tastarih