Talal Khalid

Wo Sunta Hai Sab Ki | Talal Khalid

Wo Sunta Hai Sab Ki | Talal Khalid

Wo Sunta Hai Sab Ki | Talal Khalid

Jo Log Mohammad (saw) Ke | Talal Khalid

Jo Log Mohammad (saw) Ke | Talal Khalid

Jo Log Mohammad (saw) Ke | Talal Khalid