Jhooth Mat Bolna | Mix Vocalist

Jhooth Mat Bolna | Mix Vocalist

Jhooth Mat Bolna | Mix Vocalist
: :

Jhooth me halakat, Sacchhai me nejat hai
Jhooth bolne wale par Allah ki l’anat hai

Jhooth bolne wale se farishte door bhagte hain
Sacchhai insan ko nejat ‘Ata karti hai

Sachchai falah-o-kamyabi ki zamanat hai
Sacchhai momin ka sha’ar hai

Sacchhai ikhlaq-o-kirdar ki bulandi ka naam hai
Sacchhai sha’ar-e-ahsan hai, Sacchhai imaan se hai

Sacchhai imaan ka shoba ha
Sacchhai momin kas wazeera hai

Sach bolne wala Allah ka mahboob hai
Sacchh shafa’at-e-Rasool (saw) ka mustahaq hai

Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Guftagu ke liye jab zuban ko kholna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Baat karne se pahle use tolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Jhooth ki boo farishton ko karti hai door
Salb hota hai noor

Bab-e-anwaar rahmat ke yun kholna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Guftagu ke liye jab zuban ko kholna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Kis be-wajah halakat sach hai ye baat
Sidq me hai nejat

Ab sama’at me sach ke gohar rolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Baat karne se pahle use tolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Jis se Allah naraz ho jata hai
Chain kho jata hai

Aisa khatra na hargiz kabhi molna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Guftagu ke liye jab zuban ko kholna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Shan-e-kirdar momin ki jano agar
Meri mano agar

Zahar kanon me momin ke mat gholna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Baat karne se pahle use tolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Kizb ko chhorne ka irada karo
Aaj wada karo

Jab kabhi bolna sirf sach bolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Guftagu ke liye jab zuban ko kholna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Haan Asar Choon Poori ka ye sher hai
Jhooth andher hai

Bahr-e-zulmat me hargiz na tum dolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna

Baat karne se pahle use tolna
Jhooth mat bolna, Jhooth mat bolna