Syria | Muhammad Al Muqit

Syria | Muhammad Al Muqit

Syria | Muhammad Al Muqit
: :

Min albahwit habbat riyahun habaa’un
Fataral qaseedu yuhaki alhaw’a

Riyahus sumumi wa kaffu alghuyumi
Tunadi tunadi ‘ala min jala

Fasharrun yuhaku lakum ‘ummati
Yurid ul fan’a wa rabbis sam’a

Faya ‘ummati ansitu wa usma’u
Fajul ul ‘umuri badat fi khaf’a

Qanabilhum kasaumumin tadarun
Fama min suduqin wama min ‘ikh’a

Bunayya hasad ur rasasi ‘atahu
Fama min mughithin wala min ‘az’a

‘Abi ya raheemun kasharbati m’in
Tu’inta fatuba wala min shaq’a

Wa ummiya ummi kafaki buka’un
Fadinuki ya’alu wa kullun hur’a

Wa ‘ardu astabiha wama min rajaa’in
Siwa bi’ilahi mujeebi addu’a

Radi’ee tamazzaq sauta al’ibaa’i
Fakullun yuraddi dusautal ghina

Wa layla tuseehu bikum dannsu
Karamatikum ‘ayyuha al’aghbiya’a

Lisani saleemun wa qalbi kaleemun
Wa ‘ayniya swarat qafiya assiqa’a

‘A’innu twawilan wama min dawa’in
Faqaumi yaswaru kama albabgha’a

Fahalla hululun tu’id alsaleeba
Wa ‘een aswamudu wa ‘een al’iba’a

Wa nahnu nanamu kah’al ur raqeemi
Wa fi ghaflatin qad yahal ul bala’a

Wa ‘urju alilaha yuzil ul ‘ana’a
Wa yursilu jundan kadeem ismaa’a

Liya’alu alkitabu wa yakhbu siwahu
Wa yansuru jundan ‘alhu addu’a