Fahad Shah

Mere Maula Tera Saani | Fahad Shah

Mere Maula Tera Saani | Fahad Shah

Mere Maula Tera Saani | Fahad Shah

Kisi Ghum Gussar Ki Mehnaton Ka | Fahad Shah

Kisi Ghum Gussar Ki Mehnaton Ka | Fahad Shah

Kisi Ghum Gussar Ki Mehnaton Ka | Fahad Shah

Jis Daur Pe Nazan Thi Duniya | Fahad Shah

Jis Daur Pe Nazan Thi Duniya | Fahad Shah

Jis Daur Pe Nazan Thi Duniya | Fahad Shah

Main Tera Faqeer Malang Khuda | Fahad Shah

Main Tera Faqeer Malang Khuda | Fahad Shah

Main Tera Faqeer Malang Khuda | Fahad Shah

Naam-E-Ahmed Ye Wo Naam Hai | Fahad Shah

Naam-E-Ahmed Ye Wo Naam Hai | Fahad Shah

Naam-E-Ahmed Ye Wo Naam Hai | Fahad Shah

La Ilaha Illallah | Fahad Shah

La Ilaha Illallah | Fahad Shah

La Ilaha Illallah | Fahad Shah

Jahan Me Kitne Rasool Aye | Fahad Shah

Jahan Me Kitne Rasool Aye | Fahad Shah

Jahan Me Kitne Rasool Aye | Fahad Shah

Tu Azeem Tar Hai Mere Khuda | Fahad Shah

Tu Azeem Tar Hai Mere Khuda | Fahad Shah

Tu Azeem Tar Hai Mere Khuda | Fahad Shah

Subhan Allah | Fahad Shah

Subhan Allah | Fahad Shah

Subhan Allah | Fahad Shah

Main Burma ka Musalman Hun | Fahad Shah

Main Burma ka Musalman Hun | Fahad Shah

Main Burma ka Musalman Hun | Fahad Shah

Balaghal Ula Bekamalehi | Fahad Shah

Balaghal Ula Bekamalehi | Fahad Shah

Balaghal Ula Bekamalehi | Fahad Shah

Mairaj Ki Raat | Fahad Shah

Mairaj Ki Raat | Fahad Shah

Mairaj Ki Raat | Fahad Shah

Sayyadi Sayyadi | Fahad Shah

Sayyadi Sayyadi | Fahad Shah

Sayyadi Sayyadi | Fahad Shah

Maut Ki Aaghosh Me Jab | Fahad Shah

Maut Ki Aaghosh Me Jab | Fahad Shah

Maut Ki Aaghosh Me Jab | Fahad Shah

Dard Unka | Fahad Shah

Dard Unka | Fahad Shah

Dard Unka | Fahad Shah

Lahu Me Tar | Fahad Shah

Lahu Me Tar | Fahad Shah

Lahu Me Tar | Fahad Shah