Shaz Khan

Mohabbat Ke Sajde | Shaz Khan

Mohabbat Ke Sajde | Shaz Khan

Mohabbat Ke Sajde | Shaz Khan

Mashiyat | Shaz Khan

Mashiyat | Shaz Khan

Mashiyat | Shaz Khan

Nabi (SAW) Ka Jo Lab Par Naam Aaya | Shaz Khan

Nabi (SAW) Ka Jo Lab Par Naam Aaya | Shaz Khan

Nabi (SAW) Ka Jo Lab Par Naam Aaya | Shaz Khan

Koi Zabt De Na Jalal De | Shaz Khan

Koi Zabt De Na Jalal De | Shaz Khan

Koi Zabt De Na Jalal De | Shaz Khan

Aap Hi Ke Jalwe | Shaz Khan

Aap Hi Ke Jalwe | Shaz Khan

Aap Hi Ke Jalwe | Shaz Khan

Chand Meri Zameen | Shaz Khan

Chand Meri Zameen | Shaz Khan

Chand Meri Zameen | Shaz Khan

Hussain Ibn-e-Ali (R.A) | Shaz Khan

Hussain Ibn-e-Ali (R.A) | Shaz Khan

Hussain Ibn-e-Ali (R.A) | Shaz Khan

Mustafa (S.A.W) | Shaz Khan

Mustafa (S.A.W) | Shaz Khan

Mustafa (S.A.W) | Shaz Khan

Chal Deen Ki Tableegh Mein | Shaz Khan

Chal Deen Ki Tableegh Mein | Shaz Khan

Chal Deen Ki Tableegh Mein | Shaz Khan

Zikr | Shaz Khan

Zikr | Shaz Khan

Zikr | Shaz Khan

Aa Gaye Dekho Umar (RA) | Shaz Khan

Aa Gaye Dekho Umar (RA) | Shaz Khan

Aa Gaye Dekho Umar (RA) | Shaz Khan

Apna Bana Liya | Shaz Khan

Apna Bana Liya | Shaz Khan

Apna Bana Liya | Shaz Khan

Shan-e-Mustafa | Shaz Khan

Shan-e-Mustafa | Shaz Khan

Shan-e-Mustafa | Shaz Khan