Hussain Ibn-e-Ali (R.A) | Shaz Khan

Hussain Ibn-e-Ali (R.A) | Shaz Khan

Hussain Ibn-e-Ali (R.A) | Shaz Khan
: :

Hussain ibn-e-Ali (ra)
Qurban tujh pe sari khushi

Ali (ra) ka dulara hai pyara Hussain (ra)
Hamen jaan se pyara hai pyara Hussain

Gulistan-e-‘Aale Nabi (saw) ka hai phool
Zahra ka (ra) jaya hai pyara Hussain
Hamen jaan se pyara hai pyara Hussain

Ali ka dulara hai pyara Hussain
Hamen jaan se pyara hai pyara Hussain

Hubb-e-Nabi bahr-e-iman-e-athar
Uska kinara hai pyara Hussain
Hamen jaan se pyara hai pyara Hussain

Ali ka dulara hai pyara Hussain
Hamen jaan se pyara hai pyara Hussain

Muhammad hain chand aur tare sahaba (ra)
Nabi ka sitara hai pyara Hussain
Hamen jaan se pyara hai pyara Hussain

Ali ka dulara hai pyara Hussain
Hamen jaan se pyara hai pyara Hussain

Hussain ibn-e-Ali (ra)
Qurban tujh pe sari khushi