Mustafa (S.A.W) | Shaz Khan

Mustafa (S.A.W) | Shaz Khan

Mustafa (S.A.W) | Shaz Khan
: :

Mustafa (saw) Mustafa (saw)
Mustafa (saw) Mustafa (saw)

Koi misl Mustafa ka
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Unhen khalq karke nazan
Hua khud hi dast-e-qudrat

Koi shahkaar aisa
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Koi misl Mustafa ka
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi weham ne sada di
Koi aap ka mumasil

To ye dil pukar utha hai
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Koi misl Mustafa ka
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Mere taq-e-jaan me nisbat
Ke charagh jal rahen hain

Mujhe khauf tirgih ka
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Koi misl Mustafa ka
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Mere daman-e-talab ko
Hai unhin ke dar se nisbat

Kisi aur se ye rishtah
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Koi misl Mustafa ka
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Main hun waqf naat-e-goi
Kisi aur ka qasidah

Meri shayeri ka hissah
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Koi misl Mustafa ka
Kabhi tha na hai na hoga

Kisi aur ka ye rutbah
Kabhi tha na hai na hoga

Mustafa (saw) Mustafa (saw)
Mustafa (saw) Mustafa (saw)